O czasopiśmie CNS

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo (RCN/SN/0057/2021/1) uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz podnoszenie rangi czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

 

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo (Man - Disability - Society) czasopismo naukowe utworzone w 2005 r. jako półrocznik. Od 2012 r. ukazuje się jako kwartalnik.

CNS jest indeksowany w: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List i EBCSO

Czasopismo posiada punktację MEiN: w wykazie czasopism naukowych – pozycja 29811 wraz z przypisaną liczbą punktów – 40
Podstawa prawna: KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

ISSN 1734-5537

W centrum rozważań teoretycznych i dociekań empirycznych czasopisma jest osoba z niepełnosprawnością. Aktualny jej wizerunek budowany jest na modelu rozwoju, w którym  wskazuje się na znaczenie kompetencji i aktywności, samookreślenia oraz niezależności. Podkreśla się w nim, że różnice nadają sens „bycia razem” i wyznaczają dążenie do jedności mimo zróżnicowań. Różnice wyznaczają „wspólne bytowanie”, bowiem w świecie współistnieją radość i smutek, zdrowie i choroba, sprawność i niepełnosprawność. Ważne jest zatem wykazanie na płaszczyźnie teoretycznej i empirycznej, w jakim stopniu założenia „wspólnego bytowania” osób sprawnych i z niepełnosprawnością realizowane są w życiu, a przede wszystkim, czy rzeczywistość dosięga idei uznawania jedności mimo różnic.

Niezwykle inspirujące dla rozwoju pedagogiki specjalnej XXI wieku są idee pochodzące z pogranicza różnych dziedzin wiedzy. Czasopismo „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo” zaprasza do nadsyłania autorskich koncepcji, wyników badań i refleksji, które wzbogacą myślenie o osobach z niepełnosprawnością w kategoriach ich rozwoju, podmiotowości, godności, tożsamości, autonomii i samorealizacji. Budowanie wiedzy interdyscyplinarnej skupionej na osobie z niepełnosprawnością jest bowiem zadaniem ważnym i znaczącym dla rozwoju tak teorii, jak i praktyki opieki, wychowania i rehabilitacji.

Źródeł czasopisma „Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo” należy poszukiwać w ideach, które na początku XX wieku pozwoliły zaistnieć pedagogice specjalnej w Polsce i które związane są z Profesor Marią Grzegorzewską, patronką dzisiejszej Akademii Pedagogiki Specjalnej. W murach tej Uczelni od 1922 r. rozwija się pedagogika specjalna jako nauka teoretyczna i praktyczna, nauka o swoistym charakterze interdyscyplinarnym. Pragniemy, aby czasopismo to było również postrzegane jako pewna kontynuacja wydawanych cyklicznie od 1974 r. „Zeszytów Naukowych PIPS” i „Zeszytów Naukowych WSPS”. W nowej formule jest ono bezpośrednią kontynuacją „Roczników Pedagogiki Specjalnej”, ukazujących się w latach 1990-2002.